Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění provozní podpory a rozvoje eSSS na období 2023 - 2027
Odesílatel Oldřich Břinda
Organizace odesílatele Státní veterinární správa [IČO: 00018562]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.09.2022 15:38:24
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1:

Dotaz zní:

Jako zájemce o účast ve výše uvedeném výběrovém řízení Vás žádáme o poskytnutí vysvětlení – upřesnění - k níže uvedenému:
V souladu se zákonem č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, navazujícím zákonem č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby, nesmějí původci vyjmenovaní v §63 vést nadále spisovou službu v listinné podobě.

Konkrétně do 31. 12. 2024 musí mít elektronický, systém spisové služby, který byl atestovaný: organizační složky státu, ozbrojené síly, bezpečnostní sbory, státní příspěvkové organizace, státní podniky, územní samosprávné celky a do 31. 12. 2025 musí mít elektronický, systém spisové služby, který byl atestovaný: právnické osoby zřízené nebo založené územními samosprávnými celky, vytvářejí-li dokumenty uvedené v přílohách č. 1 nebo 2 k tomuto zákonu, vysoké školy, školy a školská zařízení s výjimkou mateřských škol, výchovných a ubytovacích zařízení a zařízení školního stravování, zdravotní pojišťovny, veřejné výzkumné instituce, právnické osoby zřízené zákonem.

Od 1. 1. 2026 veřejnoprávní původci mohou využívat pouze elektronické systémy spisové služby, které splňují požadavky tohoto zákona, vyhlášky podle § 70 odst. 1 a národního standardu a u kterých je splnění těchto požadavků potvrzeno atestem.

Zadavatel v příloze č. 1, smlouvy definuje služby podpory jako standardní správu/administraci. Zadavatel sice v příloze č. 1, bodě 1.1 specifikuje, že „Poskytovatel povinen poskytovat úplnou aktualizovanou dokumentaci k systému s přihlédnutím k platné legislativě (1x ročně) a průběžně poskytovat dokumenty s informacemi o provedených změnách.“, dále specifikuje Zadavatel v bodě 1.3.2, že “Součástí plnění Poskytovatele je zabezpečení aktualizací v souladu se změnami legislativy.”, nicméně není z dokumentace zřejmé, zda je uvedení systému do souladu s platnou legislativou součástí služeb podpory, nebo se jedná o požadavek Zadavatele a jeho plnění pak bude zahrnuto do služeb Ad-hoc podpory v rozsahu maximálně 1600 MD.

Dále není zřejmé, zda je současně provozovaný systém 100% v souladu s platnou legislativou, nebo zda je třeba do aktuální nabídkové ceny rozpočítat také cenu legislativního upgrade k dnešnímu dni?

Ministerstvo vnitra na základě § 44 písm. v) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 261/2021 Sb., zveřejní postup atestačního střediska pro elektronické systémy spisové služby při provádění atestace elektronického systému spisové služby, podmínky provádění atestace a výši úplaty za provedení atestace. Vzhledem ke skutečnosti, že výše atestace není v současné době známá, stejně jako atestační středisko, může se cena atestace pohybovat v řádech stovek tisíc až cca jednoho milionu korun. Má cenu atestace Poskytovatel zahrnout do ceny servisních služeb souvisejících s legislativním upgrade nebo se jedná o samostatnou položku hrazenou Zadavatelem nad rámec poptávaného plnění?

Vzhledem ke skutečnosti, že Zadavatel je dle vyhlášky č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích provozovatelem významného informačního systému, je pro nacenění služeb podpory nezbytné, seznámit se s organizačními a technickými opatřeními Zadavatele tak, jak je definuje ustanovení § 5 ZKB. Zejména tedy systém řízení bezpečnosti, provádění řízení rizik, definování bezpečnostní politiky, nastavení organizační bezpečnosti, řízení aktiv, zajišťování bezpečnosti lidských zdrojů, případně dalšími organizačními opatřeními. Může Zadavatel poskytnout alespoň rámcový přehled současných opatření a požadavky na Poskytovatele při jejich naplňování?
Odpověď:

Součástí plnění dodavatele je, vyjma standardní servisní podpory, i zabezpečení aktualizací v souladu se změnami legislativy, přičemž aktuálně provozovaný systém je v plném souladu.

Je odpovědností dodavatele, aby zabezpečil, že podporovaný informační systém bude aktualizován v souladu se legislativními požadavky. Budou-li právní předpisy požadovat atestaci elektronického systému spisové služby, má dodavatel povinnost atestaci zabezpečit. Cena za toto plnění má být zahrnuta v ceně paušálních služeb.

Zadavatel využívá řádně udržovaný a podporovaný elektronický systémy spisové služby, přičemž součástí standardní podpory je i průběžná legislativní aktualizace.

Případné další úpravy systému ESSS pro zajištění individuálních potřeb zadavatele nad rámec legislativního update (zajišťujícího soulad s podmínkami atestace) a definovaných paušálních služeb podpory budou zahrnuty do Ad hoc služeb v rozsahu maximálně 1600 hodin.

Pro účely nacenění služeb podpory zadavatel uvádí, že v současné době nejsou u zadavatele zavedena žádná organizační a technická opatření, která by v rámci systému řízení bezpečnosti, provádění řízení rizik, definování bezpečnostní politiky, nastavení organizační bezpečnosti, řízení aktiv či zajišťování bezpečnosti lidských zdrojů, kladla jakékoliv zvýšené nároky na poskytování poptávaných servisních služeb oproti jejich vymezení v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a standardně poskytovaným službám podpory a rozvoje informačního systému.
Zadávací podmínky zadavatel stanovil a poskytl dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení. Z tohoto důvodu nebudeme konkretizovat zavedená organizační a technická opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti.


Přílohy
- Dodatecne_informace_c._1_-ODPOVĚĎ_FIN_Zajisteni_provozni_podpory_a_rozvoje_eSSS_na_obdobi_2023_2027 9_2022 .docx (138.53 KB)